آخرین خبرها
صفحه اصلی / درباره / اهداف و رسالت های دانشکده

اهداف و رسالت های دانشکده

ماموریت
چشم انداز
رسالت
ارزشهای حاکم بر دوره
هدف کلی
اهداف کلان برنامه آموزشی
اهداف کلان برنامه پژوهشی
اهداف کلان برنامه خدمات