آخرین خبرها

معرفی اعضای گروه

فهرست اعضای هیات علمی گروه مامائی:

  • توجه: مدیر گروه با رنگ قرمز مشخص گردیده شده است.

نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیرزومه
مهیندخت سعادتمندبهداشت مادر و کودکبه زودی
لیلا کاظم نژادبهداشت مادر و کودکبه زودی
فاطمهرفیعیبهداشت مادر و کودکبه زودی
ملیحه مهرمنشبهداشت مادر و کودکبه زودی
فاطمه مومن زادهبهداشت مادر و کودکبه زودی
سمیرا مخلصیبهداشت مادر و کودکبه زودی