آخرین خبرها

اهداف و رسالات

رسالت گروهاهداف کلی گروه پرستاری
تربیت و توانمندسازی دانش آموختگان رشته کارشناسی پرستاری جهت ارائه خدمات پرستاری به مددجویان در حیطه های پیشگیری، مراقبتی، آموزشی، حمایتی و توانبخشی.

هدف 1
هدف 2